V.U.K MAĞDURLARINA MÜJDE


V.U.K MAĞDURLARINA MÜJDE!!

                                                                                                          19/04/2022

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 15 NİSAN 2022 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE İLAN EDİLEREK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

 

MADDE 4- 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (a) fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde, (b), (c) ve (ç) fıkralarında yer alan “beş” ibareleri “sekiz” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU 359/A MADDESİNİN ESKİ HALİ:

 

  a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,

 

Hakkında on sekiz aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE 359/A MADDESİNİN YENİ HALİ:

 

“a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,

 

Hakkında on sekiz aydan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur…”

 

  YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE 3 YILA KADAR OLAN HAPİS CEZASI DAHA DA AĞIRLAŞTIRILARAK 5 YILA ÇIKARILMIŞTIR.

 

Vergi Usul Kanunu 359 uncu maddenin b, c ve ç fıkralarında geçen 2 yıldan 5 yıla  kadar ve 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülen cezalar yapılan DEĞİŞİKLİKLE 2 YILDAN 8 YILA KADAR VE 3 YILDAN 8 YILA kadar hapis cezası olarak değiştirilmiştir. Böylelikle yapılan son değişiklikle vergi kaçakçılığı suçunun cezası daha da ağırlaştırılmıştır.

 

DEĞİŞİKLİKLE BİRLİKTE EKLENEN FIKRA :

 

“Bu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

 

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilir.

 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması veya başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır.

 

VERGİ USUL KANUNUNDA YENİLİK: ETKİN PİŞMANLIK

 

Son yapılan değişikliklerle Vergi Kaçakçılığı  Suçuna ilişkin Vergi Usul Kanunu’na Etkin Pişmanlık müessesi  kazandırılmıştır. Her ne kadar 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Etkin Pişmanlık Hükümleri uygulanmakta ise de vergi kaçakçılığı suçları için bu mümkün değildi. Yenilikle birlikte artık Vergi usul Kanunu’nda da etkin pişmanlık hükümlerinin uygulama alanı açılmıştır. Vergi kaçakçılığı suçu işleyen kişiler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için;

 

 Soruşturma evresinde;

 

-          Tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile

-           

Kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammı ödenmesi halinde cezanın yarısı indirilir.

 

       Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar, yani mahkeme sürecinde;

 

-          ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.

 

Ayrıca, tarh edilen(yani hesaplanan) vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı oranında indirilir.

 

Son fıkrada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı belli şartlara bağlamıştır. Söz konusu ceza indiriminden faydalanabilmek için;

 

1-       Vergi mahkemesinde dava açılmaması,

 

2-      Şayet dava açılmışsa feragat edilmesi,

 

3-       Kanun yollarına başvurulmaması(İstinaf veya Temyiz Başvurusu olmaması)

 

4-      Şayet kanun yollarına yani istinaf ve temyize başvurulmuşsa vazgeçilmesi şarttır

 

Yukarıda sayılan durumlar devam ettiği sürece etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak mümkün değildir.

 

 

VERGİ USUL KANUNUNDA DEVRİM GİBİ BİR YENİLİK: ZİNCİRLEME SUÇ

 

Maddenin son fıkrasından bir önceki fıkrada “Bu maddede düzenlenen suçların birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası kapsamında işlenmesi halinde, Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesi uygulanır.” şeklinde  yeni bir düzenleme getirilerek vergi ceza hukukuna bir yenilik getirilmiştir.  

 

Son yapılan değişikliklerle Vergi Kaçakçılığı  Suçuna ilişkin Vergi Usul Kanunu’na Zincirleme Suç müessesi  kazandırılmıştır.

 

 Vergi suçlarıyla ilgili gerek 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda ve gerek 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Zincirleme Suç düzenlenmediğinden bu konuda bir belirsizlik meydana gelmiştir.  Bu belirsizlikten kaynaklanan boşluk, yıllarca Yargıtay’ın geliştirdiği içtihatlarla doldurulagelmiştir. Halbuki, bu belirsizliklerin giderilmesi ve bu konuda acil bir düzenleme ihtiyacı bulunmaktaydı. Nitekim  yapılan son değişiklikle birlikte tüm bu belirsizlikler  ortadan kaldırılarak uygulamada hakimlerin ve yüksek mahkemenin de karar verme noktasında önlerini açmış olacaktır.   

 

PEKİ DAHA ÖNCE VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU İŞLEMİŞ VE HAKKINDA HÜKÜM VERİLMİŞ  OLUP DA İNFAZ AŞAMASINDA OLANLAR İÇİN DE ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ  UYGULANABİLİR Mİ?

 

Bu sorunun cevabı EVET, geçerlidir. Kanun koyucu vergi kaçakçılığı suçundan hüküm giymiş olup da infaz aşamasında olanlar için 359 uncu maddede yazılı fiillerle verginin ziyaa uğratıldığının tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammını 15/04/2022 tarihinden itibaren 1 yıl içinde yani 15/04/2023 tarihine kadar ödemesi durumunda soruşturma evresinde geçerli olan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecektir. Yani hapis cezasının yarısı indirilecektir.

 

Aynı şekilde kanun koyucu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı burada da şarta bağlamış olup;

 

-          Vergi mahkemesinde dava açılmaması,

-          Açılmışsa feragat edilmesi,

-          Kanun yollarına başvurulmaması veya

-          Başvurulmuşsa vazgeçilmesi,

 

  hallerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak mümkün olacaktır.

 

Birinci fıkra hükümleri bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinde soruşturma ve kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında da uygulanır. Bu takdirde, ödemenin hüküm verilinceye kadar yapılması şarttır.

 

Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinde 359 uncu madde kapsamına giren suçlardan dolayı temyiz veya istinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalardan, 359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemeler nedeniyle lehe değerlendirme yapılması gereken dosyalar hakkında bozma kararı verilir.

 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar gelişlerindeki usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine gönderilir.

 

359 uncu maddede bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan düzenlemelerde yer alan zincirleme suça ilişkin koşulların belirlenmesi, duruşma açılmak suretiyle yapılır.”

 

                                                                                     Av. Abdulmenaf KAZANLI